Kalendář

<< listopad 2019 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Novinky

K 1. 11. 2019 žije trvale v obci Štichov 92 obyvatel.

 POZVÁNKA

Detail [›]Štichovské posezení
Štichovské posezení

Odkazy

Mikroregion Radbuza [›]

Czech Point

 

Obec ŠtichovZápis OZ č. 1/2008

 

Z Á P I S   č.  1/08

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva

ve Štichově konaného dne 22. 2. 2008

 

Hodina zahájení:  19.00 hod.

Hodina ukončení: 20.30 hod.

 

Přítomni:          členové OZ - pp. Šindelář, Bernklau, Kaas,  Malý, Toman, pí. Bauerová, pí. Veselá

                                   

Ostatní přítomní: viz prezenční listina

 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Výsledky inventarizace majetku obce
 4. Rozpočtové opatření č. 2 na r. 2007 
 5. Rozpočet na r. 2008
 6. Komunitní plánování na Domažlicku
 7. Informace OÚ
 8. Diskuze
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

Ad 1) Zahájení - veřejné zasedání  obecního zastupitelstva zahájil starosta obce p. Šindelář. Zasedání bylo  přítomno všech 7 členů OZ. Jednání bylo prohlášeno za usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a odsouhlaseni: p. Kaas Václav a p. Toman Václav.

 

Ad 2) Kontrola usnesení - předseda kontrolní komise - p. Malý provedl kontrolu usnesení z minulého jednání. Usnesení bylo splněno ve všech bodech. Pozemek p. č. 717, o který požádala obec Pozemkový fond, nebude obci převeden z důvodu, že nemáme zpracován územní plán.

 

Ad 3) ) Inventarizace majetku - inventarizační komise ve složení p. Bernklau, p. Toman a pí. Veselá provedli inventarizaci majetku obce ke dni 31.12. 2007. S výsledkem inventarizace seznámila přítomné účetní pí. Šimková. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné schodky ani přebytky. Zároveň podala inventarizační komise návrh na vyřazení  majetku z evidence. OZ souhlasí s výsledkem inventarizace provedené  ke dni 31.12.2007 a  schvaluje vyřazení majetku z evidence.

 

Ad 4) Rozpočtové opatření - OZ odsouhlasilo navržené rozpočtové opatření č. 2 - rozpočtové změny.  Výdaje budou navýšeny o 77 610  Kč, a to zejména z důvodu koupě pozemku v konkursu. Příjmy zůstanou ve stejné výši. OZ souhlasí s rozpočtovými změnami.

 

Ad 5) Schválení rozpočtu obce - OZ byl předložen návrh rozpočtu na r. 2008. Předběžně byl sestaven na přípravné schůzce OZ, následně vyvěšen na úřední desce. Na tomto zasedání byl projednán znovu dle jednotlivých příjmů a výdajů. Rozpočet byl navržen jako přebytkový. Příjmy jsou plánovány v částce 841 500 Kč, výše výdajů by měla činit 829 810 Kč. Přebytek činí 11 690 Kč. OZ schválilo navržený rozpočet.

 

Ad 6) Komunitní  plánování na Domažlicku  - byly podány informace o současném stavu sociálních služeb na Horšovskotýnsku, Holýšovsku a Staňkovsku: vyšel katalog sociálních služeb, který je dostupný na obecním úřadě. Dále byla provedena analýza stávajících služeb, ve které byly zhodnoceny silné a slabé stránky poskytovaných služeb.

 

Ad 7) Informace 

 • - žádost o dotaci zPSOV - byla projednána žádost o dotaci zPSOV, o kterou bylo možno požádat Krajský úřad do 8. 2. t. r. Obec požádala o dotaci na zatrubnění otevřené kanalizace - 1. část. Bylo požádáno o příspěvek ve výši 500 tis. Kč, náklady na 1. etapu budou činit 835 tis. Kč. OZ schválilo žádost o dotaci
 • - na začátku letošního roku vydal Mikroregion Radbuza novou informační brožurku všech členských obcí. Nyní se připravuje kvydání propagační leták obce Štichov vnákladu cca 1000 ks
 • - kpodání daňových přiznání mohou občané využít výjezd pracovníků zFÚ Plzeň - jih. Na Městském úřadě vHolýšově budou přítomni dne 28. 2. a 13. 3. 2008 vždy od 14 - 17 hod.
 • - daň znemovitosti vletošním roce bude pro obce do 1 tis. obyvatel zkoeficientu 0,3 % navýšena na koeficient 1 %. Vměsíci květnu budou všem majitelům nemovitostí doručeny složenky svýměrem
 • - místostarostka seznámila přítomné sodpadovým hospodařením obce vr. 2007. Celkově se vyprodukovalo vobci 22,6 t odpadu, ztoho směsný KO 14,26 t, papíru 3,605 t, skla 3,36t, plastu 1,39 t. I pro letošní rok platí poplatek za odpad ve výši 250 Kč za občana trvale bydlícího nebo za nemovitost
 • - firma T. Hora K. Vary Letecké snímkování nabídla obci nové letecké snímky Štichova. Snímky je možno prohlédnout a objednat na obecním úřadě. Cena 1 ks činí 250Kč

-  obec má zřízeny nové webové stránky, které budou v provozu od 1. 3. t. r.  (www.stichov.cz)

 • - dne 8. 3. 2008 se uskuteční od 16. hod. vsále bývalé školy velikonoční aranžování
 • - na závěr proběhlo ohlédnutí za r. 2007 (včetně prohlídky kroniky)

 

Ověřovatelé zápisu:

            Kaas Václav - člen OZ

            Toman Václav - člen OZ

 

Starosta obce: Ladislav Šindelář

 

------------------------------------------------------------------------------

Schválené znění   u  s n  e  s  e  n  í  č.  1/08

ze zasedání obecního  zastupitelstva  Štichov ze dne  22. 2. 2008

    

 • 1.   OZ schválilo rozpočtové opatření č. 2(výdaje navýšeny o 77 610 Kč ).

                

 • 2. OZ schválilo žádost o dotaci zProgramu obnovy venkovských sídel, a to na zatrubnění kanalizace - ve výši 500 tis. Kč.

 

 • 3. OZ schválilo rozpočet obce na rok 2008. Rozpočet je navržen jako přebytkový. Příjmy činí 841 500 Kč, výdaje jsou plánovány ve výši 829 810 Kč.

 

 • 4. Výsledek inventarizace majetku, která byla provedena ke dni 31. 12. 2007. Zároveň schválilo návrh inventarizační komise na vyřazení majetku zevidence.

 

          Ověřovatelé zápisu :

          Kaas Václav      - člen OZ

          Toman Václav   - člen OZ

 

     Místostarostka obce:                        Starosta  obce:                       

     Bauerová Andrea                               Šindelář Ladislav