Kalendář

<< listopad 2019 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Novinky

K 1. 11. 2019 žije trvale v obci Štichov 92 obyvatel.

 

 

Odkazy

Mikroregion Radbuza [›]

Czech Point

 

Obec ŠtichovVyhlášky

VYHLÁŠKA

Níže uvedený finanční úřad oznamuje, že

ode dne 25. 3. 2008 do dne 24. 4. 2008

je v budově Finančního úřadu Plzeň - jih, Františkánská 48,  č. dveří 104, přízemí

ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin

vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o

 

VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

NA ROK 2008

 

za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu

pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo, nebo pouze nemovitost v obci

ŠTICHOV

 

Proti vyměření daně se mohou poplatníci uvedeni v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného předpisného seznamu. Odvolání nemá odkladný účinek, tj. nestaví placení a vymáhání daně. Odchyluje-li se vyměřená daň od přiznání k dani, lze žádat v odvolací lhůtě o sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána. Doba počínající dnem, který následuje po dni podání žádosti a končící dnem, kdy byl poplatníkem vyrozuměn o důvodech stanovení daně, se nepočítá do běhu odvolací lhůty.

Vyměřená daň je splatná:

  • a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období
  • b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období

 

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splaná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Rozdíl mezi daňovou povinností, která je splatná podle hromadného předpisného seznamu, a částkou, která byla již na dani, splatné najednou nebo v zákonných splátkách, zaplacena a zvýšení daně vyměřené z důvodu, že přiznání nebylo podáno včas, je splané do 30 dnů ode den, jímž končí vyložení hromadného předpisného seznamu.

Z částek, které nebyly zaplaceny včas, se platí úrok z prodlení za každý den prodlení, počíanje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti.

Splatná a nezaplacená daň, včetně příslušenství daně, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.

Poplatníkům, kteří nejsou uvedeni v hromadném předpisném seznamu, byla vyměřena celková daňová povinnosti v územním obvodu příslušného finančního úřadu dnem zákonného termínu pro podání daňového přiznání v částce daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán platební výměr.

 

Finanční úřad: Plzeň-jih                                                                      

Dne: 14. 3. 2008

Vyvěšeno: 25. 3. 2008

Sejmuto: 24. 4. 2008