Historie obce Štichov

Obec Štichov leží 4 km západně od Holýšova 392 m n. m. v blízkosti údolí, registrovaném jako významný krajinný prvek, jímž protéká řeka Chuchla.

Střed Štichova tvoří čtvercová náves lemovaná domy, které dávají tomuto místu zvláštní ráz. Ve stínu lip zde stojí na uměle navršeném pahorku šestiboká kaple z jehlanovou střechou, zakončenou zvonicí s bání a litinovým zvonem z roku 1826. V její blízkosti stojí pomník připomínající 10. výročí vzniku ČSR z roku 1928 s bustou T. G. Masaryka.

K zajímavostem patří též historicky cenná budova bývalé školy z roku 1912. Ta byla využívána jako škola do roku 1942. V roce 1952 byl v budově zřízen hostinec, který fungoval až do roku 1978. Poté byla budova ve vlastnictví společnosti Agro a. s. Staňkov. Od března 2007 se stává majetkem obce Štichov. Do budoucna bude z budovy obecní úřad, obecní knihovna s veřejným internetem a společenská místnost.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1379, kde se uvádí jako Scychov. Patřila tehdy čtyřem vladykům. V 16. století je Štichov součástí Čečovického panství, které koupili r. 1546 Lobkovicové a připojili ves k Horšovskému Týnu. Dle statistik Tereziánského katastru r. 1757 je zde uváděno 14 hospodářů a řemeslo zde provozoval obecní kovář. Celkem v této době žilo ve Štichově 122 obyvatel.

O téměř 100 let později (r. 1839) se ve vsi uvádí 211 českých a německých obyvatel. V roce 1940 zde v 52 domech žilo dokonce 247 obyvatel. V poválečných letech dochází k značnému snížení počtu obyvatel. Hlavním důvodem bylo doosidlování pohraničí a odchod obyvatel do průmyslových oblastí státu. Ve Štichově dnes žije 76 obyvatel a patří tak mezi malé obce okresu Domažlice.

Spolkový život zastupovala ve Štichově Národní matice a hasičský sbor (založen v roce 1936) – fungující dodnes.

Po roce 1850, kdy byla uzákoněna obecní samospráva, se stal Štichov samostatnou obcí v politickém okrese Horšovský Týn. V letech 1950 až 1960 byl součástí okresu Stod. Po rozsáhlé správní reformě v r. 1960 připadl k okresu Domažlice. Tehdy se stal osadou obce Kvíčovice, později, stejně jako Kvíčovice, částí obce Holýšov. Opět samostatnou obcí se stal Štichov až v roce 1990, kdy bylo zvoleno obecní zastupitelstvo.

V minulosti se v okolí Štichova těžily zinečnaté a olovnaté rudy.

Obec vlastní 21 ha lesa, který sama spravuje.

Podmínky k bydlení se zde rozhodně zlepšily zavedením plynu v roce 1998. Ze služeb je v obci truhlářství. Významnou kulturní akcí je tradiční pouť. Ta se slaví v červenci na sv. Markétu. Krajina je vhodná zejména pro pěší turistiku a cykloturistiku.