Štichovská škola

Roku 1909 byla podána žádost s zřízením celoroční jednotřídní expozitury ve Štichově. Ta byla schválena ještě téhož roku.

Byl koupen pozemek od Jana a Anny Vlčkových, polodvorníci ve Štichově čp. 17, za 2.000 korun. 1/3 pozemku byla použita na staveniště a zahradu, ostatní plocha byla pronajata. Rozpočet na stavbu školy byl 28.053,25 korun.

Na školní rok 1911/1912 byla zřízena třída ve Štichově v domu čp. 29, do níž byl přikázán Bedřich Holub, prozatimní ředitel II. třídy v Kvíčovicích.

Roku 1912 byla škola dostavěna a na místo Bedřicha Holuba přichází Josef Wenig (11/1912). Prvním řídícím učitelem se stal Karel Černý.

Pro děti byli každoročně připraveny besídky, divadelní představení, besedy, oslavy k významným výročím, sběr odpadových hmot, sběr plodin a léčivých bylin, lékařské prohlídky a očkování, pochodová cvičení, školní výlety apod.

Výnosem československé zemské školní inspekce v Praze ze 14. 2. 1942 byla zdejší škola vzhledem k malému počtu žactva zrušena dnem 28. 2. 1942.

Od 1. března 1942 docházelo žactvo do Obecné školy v Kvíčovicích.

Použito z kroniky „Česká obecná škola“ Štichov

Od roku 1942 – 1947 nebyla budova školy využívána. Od roku 1947 – 1950 zde byla mateřská škola. Po uzavření v roce 1950 až 1952 nebyl objekt opět využíván. V roce 1952 zde byl zřízen hostinec a fungoval až do roku 1978, kdy byl objekt předán JZD Kvíčovice. Asi 5 let sloužil jako sklad obilí a od té doby je objekt prázdný a je majetkem ZOD Staňkov, poté společnosti Agro a. s. Staňkov.

Od března 2007 se budova stává majetkem obce Štichov. Do budoucna zde bude fungovat obecní úřad, obecní knihovna s veřejným internetem a společenský sál pro kulturní a sportovní vyžití.


Školní kronika uvádí, že Štichov byl původně přiřazen do utraktivistické školy u Svaté Barbory ve Všekarech. Zde v jedné třídě bylo vyučováno česky i německy. Štichov si po celou dobu uchoval český charakter, na rozdíl od Všekar.

Několik let zde učil Jan Wenig, pocházející ze známého učitelského rodu ze Staňkova.

V roce 1872 byla škola zrušena zákonem. Nositelem kultury i osvěty v této době pro Štichov byla nejbližší větší obec – Kvíčovice. Ta zřídila ve statku Jakuba Šlégla (U Smazalů č. 11) školní místnost, de 15. ledna 1873 zahájil vyučování učitel Čeněk Brotan z Klatov. V roce 1880 byla zahájena výstavba školy v Kvíčovicích, která zahájila výuku 2. ledna 1881 jako jednotřídní. Zemská školní rada povolila výuku ve druhé třídě od prvého ledna 1883.

Prvého října 1883 byla otevřena pobočka kvíčovické školy ve Štichově č. 29. Stavení bylo odkoupeno od vlastníků pro účely obecního chudobince. Učitelem zde byl Bedřich Holub ze Srbic. ¨

Obec Štichov uplatnila žádost na výstavbu vlastní školy. Rozpočet byl 28 000 korun a 20. září 1912 již byla kolaudace. Stavitelem byl Karel Prach z Třemošné, budovu vysvětil farář A. Hůrka z Bukovce. Po zmíněném prvním učiteli nastoupil 15. listopadu 1912 Josef Wenig.

Výnosem zemské školní rady byl náboženská výuka od 4. ledna 1912 přidělena duchovní správě do Holýšova, kdy do štichovské školy docházel farář Jan Holý pěšky z Holýšova. Za to dostával cestovné 2 K 28 hal.

Tyto záznamy nám přes údaje o životě lidí a představitelích osvěty – učitelích, farářích … dávají nahlédnout do pojmu profesního povolání. Od roku 1911 tato správa přešla do Bukovce, odkud farář Jan Pičman musel rovněž docházet pěšky, za což dostával cestovné 2 K 11 hal.

Na škole se vyučovaly ruční práce prostřednictvím industriální učitelky Marie Hvězdové z Kvíčovic. V roce 1912 – 1913 školu navštěvovalo 24 chlapců a 29 děvčat a vyučovalo se zde i římskokatolické náboženství.

Za první světové války ztratila obec tři občany a jeden byl nezvěstný. V době rakousko-uherské monarchie docházelo k zásahům do školní výuky, a tak v učitelském sboru nastalo rozpolcení na dva tábory. Jeden byl pro monarchii a druhý proti. V posledních letech monarchie byly s ohledem na velkou spotřebu papíru zavedeny břidlicové tabulky a začal organizovaný sběr papíru. Doba napjaté atmosféry doznívání monarchie byla složitá.

Učitelé byli z moci úřední pověřováni nejrůznějšími administrativními a evidenčními úkoly, jako byl soupis zásob, osevních ploch, zabezpečování válečných půjček, asistence při rekvizicích a tak vznikla a rostla k nim nedůvěra. Obecně začali být považováni za agenty.

Rozhodnutím zemské školní rady byla pobočka kvíčovické školy ve Štichově přeměněna v samostatnou školu. První správkyní se stala Marie Rybínová a postupně byly zřízeny čtyři třídy. Prvním řídícím učitelem se stal Karel Černý.

autor: Václav Poslední