Stručná historie hasičského sboru ve Štichově

První zmínky o snaze k založení hasičského sboru pochází již z roku 1899, kdy se CK okresní hejtmanství nabídlo k poskytnutí státní podpory k zakoupení hasičské stříkačky. Obecní úřad v této věci nic nepodnikal ani za starostenství Jiřího Cse, ani později. Teprve na základě dotazu CK okresního hejtmanství zde dne 24. 10. 1916, zda se obecní úřad zříká této státní podpory, odpověděl obecní úřad za starostenství Václava Bernklaua, že se této podpory vzdává. Mezi tím však CK okresní hejtmanství dvakrát žádalo obecní úřad o založení hasičského sboru, a to 8. 3. 1912 a 7. 4. 1914, ale obecní úřad dal z nezjištěných důvodů vždy zápornou odpověď. Starostou obce byl tenkrát Václav Bernklau.

V okolí byly hasičské sbory ustaveny v Holýšově, Kvíčovicích a Bukovci, které byly vybaveny pouze ručními hasičskými stříkačkami. Tyto hasičské sbory také zasahovaly při likvidaci požáru dne 7. 5. 1921 usedlostí Josefa Anderleho a Jakuba Steinbrückera. Dle vyprávění pamětníků bylo za dřívějších dob v obci požárů mnohem více. Ke konci 19. století vznikl rozsáhlý požár v horní části vsi, který zachvátil půl obce. Příčinou požáru bylo vzplanutí škvařeného sádla od rozžhavené plotny. Požár se rychle rozšířil na došková stavení a tak většina doškových stavení lehla popelem, neboť zásah hasičských sborů ručními stříkačkami byl neúčinný a příjezd k požáru byl koňskými potahy pomalý.

Po první světové válce zanikly snahy pro ustavení hasičského sboru pravděpodobně na tom, že obec Štichov neměla v podstatě žádné příjmy, mimo přímých daní a zisku z obecního lesa o výměře několika hektarů a dotace ze státního rozpočtu nebyla v podstatě žádná, nebo minimální, i když vysoké subvence dostávali statkáři a významní činitelé vládnoucí strany.

V roce 1936, za starostenství Josefa Černého, který byl zvolen starostou za sociální demokratickou stranu, dostala snaha k ustavení hasičského sboru konkrétní podobu. Cesta k cíli nebyla ani tehdy lehká. Byli určití členové obecního zastupitelstva, i někteří občané, kteří byli proti založení hasičského sboru z důvodu, že předpokládali zvýšení obecních daní k úhradě dluhů za zakoupení stříkačky. Přesto byl ustaven přípravný výbor pro založení hasičského sboru, v němž byli Jiří Vágner, Karel Tauš, Jan Krammer, Josef Černý a někteří zástupci obecního zastupitelstva. Hlavními úkoly byly: Zajištění náboru aktivních hasičů, což nebyla také záležitost jednoduchá, zajištění přispívajících členů a zvláště pak v zajištění finančních prostředků, a to půjčkou a dobrovolnými příspěvky na zakoupení motorové stříkačky.

Ustavující schůze sboru dobrovolného hasičského sboru se konala 6. července 1936 v hostinci Markéty Roučkové za velké účasti občanů. Přítomen byl zástupce staňkovské hasičské župy p. F. Tittelbach z Čermné, p. Pavlík a Kohout ze Staňkova. Zapisovatelem byl zvolen Karel Tauš, řídící učitel ve Štichově.

Župní jednatel upozornil důrazně, že hasičstvo je spolek nepolitický a zanášení politiky by znamenalo konec činnosti. Na ustavující se přihlásilo 24 činných členů a 21 přispívajících.

6. července 1936 se konala ihned členská schůze, na níž byla provedena volba výboru, do kterého byli zvoleni: starosta Jiří Vágner, náčelník sborový Josef Černý, vzdělavatel Karel Tauš, náměstek náčelníka Jan Krammer, 4 členové výboru – Jan Straka, Jiří Štangl, Martin Liška, Jan Panc a dva náhradníci – Václav Harmáček, Adam Toman. Jednatelem byl zvolen Karel Tauš, pokladníkem Jan Straka, zbrojmistr Jiří Štangl, správce majetku Václav Harmáček. Jan straka byl určen také jako trubač, protože kdysi hrával s kapelou na klarinet. Výše příspěvku byla stanovena 6,- Kč pro členy a 12 Kč pro přispívající členy.

18. července se konala schůze činných členů v hostinci „U Bublů“, na níž byli s definitivní platností určeni činní členové, protože na ustavující schůzi se jich přihlásil větší počet, než byl pro sbor stanoven. Bylo ze 24 přihlášených vybráno 15 členů, a to: Josef Černý, Jan Krammer, Jiří Štangl, Jan Straka, Václav Harmáček, Jan Tejnor, Jiří Osvald, Václav Roučka, Jan Bubla, Jan Eisenreich, Václav Kaas – krejčí, Karel Roubal, Josef Tejnor, Václav Raška, V. Bubla, Petr Straka a Karel Tauš jako jednatel.

Bylo usneseno provést sbírky na zakoupení motorové požární stříkačky od fy. Smekal Slatiňany. Byly rozeslány žádosti na následující instituce: obec Kvíčovice, Všekary, Neuměř, Ohučov, Staňkov Ves, Staňkov Městys, Puclice, Vránov, Křenovy, Malý Malahov, Čečovice, zvlášť pak p. Ledererovi – statkáři v Čečovicích, Peteříkovi – sedláku v Čečovicích, Hablovi – obchodníkovi v Čečovicích, do Bukovce, Holýšova a mlynáři Weigovi, Družstevní mlýn Staňkov, Pivovar Staňkov, fy Kreysa Staňkov, Wilhelm Staňkov – obchodník, Klement Staňkov – obchodník, Kamenice Horní a Dolní, všem peněžním ústavům, pojišťovnám a domácím spolkům: Národní jednota pošumavská, org. soc. dem. strany, Mládež soc. dem., Domkáři, Agrární strana, agrárnímu dorostu, Domovině.

Na výborové schůzi dne 6. 9. 1936 bylo oznámeno, že bylo zatím sebráno na darech 730,- Kč. Úžas byl projeven nad nevhodným dopisem místo daru od fy. Kreysa – majitele cihelny, statku a uhelného dolu. Dodatečně byly zaslány dopisy se žádostí o podporu Buňatovi Staňkov – pojišťovna Slavie, pojišťovně Sekuritas, Emilu Ledererovi – obchodníkovi s dobytkem, Gustavu Verunskému – obchodníku s dobytkem. Sbírky na vesnicích měly být vykonány až budou mít členové stejnokroje. Obecní zastupitelstvo schválilo záruku na půjčku na zakoupení stříkačky.

6. října 1936 bylo na schůzi sboru oznámeno, že fa. Smekal doveze stříkačku 11. října 1936.

Sbírka v obci vynesla 962,60 Kč a jednatel předal další od externích dárců 787,- Kč. Bylo zároveň usneseno vyčistit a zařídit obecní kolnu u čp. 29 /pastouška/ pro uskladnění stříkačky. S Jiřím Liškou, krejčím bude projednáno ušití cvičných úborů pro činné členy, a to kus za 20,- Kč. Všichni občané, kteří v obci pobírali honebné se ho na čtyři roky vzdali ve prospěch hasičského sboru. Spolková místnost byla každým rokem střídána mezi oběma hostinci.

29. prosince 1936 se přihlásili za přispívající členy p. L. Lederer, statkář z Čečovic a p. Josef Jačka, farář z Bukovce.

Na prvním hasičském plese bylo vybráno 805,- Kč při vstupném 4,80 Kč včetně zemské dávky, vydání činilo 551,40 Kč, čistý výnos byl 253,60 Kč.